O nás

Poloha mateřské školy je v klidné části na okraji města, ve vilové čtvrti Pardubičky. Nedaleko se vyskytuje chráněná oblast Nemošická stráň. Koncepce mateřské školy je zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí. K realizaci této koncepce přispívají i další aktivity jako je spolupráce s EKO centrem Paleta, péče o ptactvo v zimě a třídění odpadů (aktivní účast v soutěži ve sběru PET lahví). 

Charakteristika vzdělávacího programu

„Poznáváme svět“

motto:  …poznáváme, že svět je plný vody, země, zvířat,

že svět je plný rostlin, hraček, lidí a věcí

a o něm si budeme společně povídat přeci…

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání.

Kroužky

web(1)

 1. Všechny děti mají možnost účastnit se v hlavním vzdělávacím proudu anglického, hudebního a keramického kroužku, či kroužku šikovných ručiček vedené učitelkou. Placené kroužky vedené lektorem probíhají v odpoledních hodinách.
 • Plavání:
  • za poplatek, dle zájmu rodičů
 • Logopedie:
  • dle potřeby dětí
  • zdarma
 • Školička sportu

za poplatek dle zajmu rodičů

 • Projekty
 • Zrakový screening – vyšetření zraku předškolních dětí
 • Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky : projekt sportovní všestrannosti; záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí
 • Sběr pet lahví : kde již čtvrtý rok jsme na prvním místě
 • Zdravý úsměv: již pátým rokem učí žákyně stomatologické kliniky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové čistit zoubky děti v naší škole

Služby města Pardubic – Odpady a.s. poskytly MŠ Čtyřlístek dar ve výši 100 000,- Kč za účelem financování školství a vzdělávání, na podporu a ochranu mládeže.

 

Personální podpora – Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008921

 VÝŠE PODPORY –  492 692,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2020

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen kombinaci následujících témat: Personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí a veřejností.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

GDPR

Základní informace o ochraně OU pro zákonné zástupce

 Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 

GDPR – General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

 

Mateřská škola Čtyřlístek zastává roli správce osobních údajů

Kontaktní údaje správce:          Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice

doručovací adresa:                       Mateřská škola Pardubice, Národních hrdinů 8

adresa datové schránky:            2uukqdj

telefon:                                                            +420 466 650 111

 

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje žáků především v níže uvedených případech:

 • přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 • rozhodnutí ve správním řízení – přestup z jiné mateřské školy, povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 • povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence úrazů žáků),
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce),
 • podkladů k vyúčtování (vstupného dětí, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení o  bezinfekčnosti),
 • udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů),
 • podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z mateřské školy)
 • zajištění školního stravování (evidence strávníků),
 • prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiály školy).

 

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů?

Existují tyto důvody:

 • Plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)
 • Plnění právní povinnosti (např. školní matrika)
 • Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)
 • Oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)
 • Ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)
 • Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 • zprávy na doručovací adresu správce,
 • datovou zprávou do datové schránky správce,
 • osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den
 • e-mailem na [email protected]

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kdo je pověřencem?

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence

titul, jméno, příjmení:    Ing. Marek Jakubský

e-mailová adresa:           [email protected]

telefon:                                                602 788 776

 

Co poskytuje?

 • informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí
 • Monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR
 • Spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)
 • Působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad
 • Obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (dítěte)
 • Je vázán mlčenlivostí a důvěrností

V Pardubicích, 24. 5. 2018

Mgr. Žaneta Vondroušová, DiS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení