O nás

Poloha mateřské školy je v klidné části na okraji města, ve vilové čtvrti Pardubičky. Nedaleko se vyskytuje chráněná oblast Nemošická stráň. Koncepce mateřské školy je zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí. K realizaci této koncepce přispívají i další aktivity jako je spolupráce s EKO centrem Paleta, péče o ptactvo v zimě a třídění odpadů (aktivní účast v soutěži ve sběru PET lahví). 

Charakteristika vzdělávacího programu

„Poznáváme svět“

motto:  …poznáváme, že svět je plný vody, země, zvířat,

že svět je plný rostlin, hraček, lidí a věcí

a o něm si budeme společně povídat přeci…

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání.

Kroužky

web(1)

Všechny děti mají možnost účastnit se v hlavním vzdělávacím proudu anglického, hudebního a keramického kroužku, či kroužku šikovných ručiček vedené učitelkou. Placené kroužky vedené lektorem probíhají v odpoledních hodinách.

Plavání:

za poplatek, dle zájmu rodičů

Logopedie:

dle potřeby dětí

zdarma

Školička sportu

Lyžování 

za poplatek dle zajmu rodičů

Projekty

Zrakový screening – vyšetření zraku předškolních dětí

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky : projekt sportovní všestrannosti; záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí

Sběr pet lahví : kde již sedmým rokem jsme na prvním místě

Zdravý úsměv:  každým rokem za námi  přijíždí žákyně stomatologické kliniky z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a učí čistit zoubky děti v naší škole. 

Služby města Pardubic – Odpady a.s. poskytly MŠ Čtyřlístek v roce 2022 dar ve výši 9 000,- Kč za účelem financování školství a vzdělávání, na podporu a ochranu mládeže.

 

Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000294

 

VÝŠE PODPORY – 518 856,00 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: 

 – Personální podpora

 – Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 – Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ

 – Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

 

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

 

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.Evropské strukturální a investiční fondy, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení