O nás

Od roku 2004 byla původní MŠ Nemošice převedena pod MŠ Čtyřlístek Národních hrdinů 8. A od tohoto roku je jejím odloučeným pracovištěm. Společně s kmenovou mateřskou školou nás spojuje chráněná oblast Nemošická stráň. Koncepce mateřské školy je zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí. K realizaci této koncepce přispívají i další aktivity jako je spolupráce s EKO centrem Paleta, péče o ptactvo v zimě a třídění odpadů (aktivní účast v soutěži ve sběru PET lahví). 

Charakteristika vzdělávacího programu

„Poznáváme svět“

motto:  …poznáváme, že svět je plný vody, země, zvířat,

že svět je plný rostlin, hraček, lidí a věcí

a o něm si budeme společně povídat přeci…

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání.

Kroužky

Další vzdělávací aktivity zde.

Všechny děti mají možnost účastnit se v hlavním vzdělávacím proudu keramického kroužku a cvičení na rehabilitačních míčích a overballech vedené učitelkami. Placené kroužky vedené lektorem probíhají v odpoledních hodinách.

 • Plavání:
  • za poplatek, dle zájmu rodičů
 • Logopedie:
  • dle potřeby dětí
  • zdarma
  • Keramika pod vedením paní učitelky-minimálně 1x za měsíc
  • Cvičení na overballech pod vedením paní učitelky jednou za 14 dní ve 2.pol.

V odpoledních hodinách jsou rodičům pro děti nabízeny nadstandardní aktivity pod vedením odborných lektorů,které se uskuteční jen v případě zájmu ze strany rodičů:

 • Angličtina 
 • Flétna
 • Tančit nás baví 

Naše MŠ Čtyřlístek Nemošice je zapojena do těchto projektů:

1/,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ –celoroční projekt zaměřený na sportovní všestrannost.

Organizuje ho Česká obec sokolská pod záštitou MŠMT.

Zapojeny jsou všechny děti od 3 do 7 let.

2/,,Zdravý úsměv „ —preventivní program pro zlepšení stavu chrupu .

Organizuje ho SZŠ pod vedením odborných učitelů a žákyň

3/,,Mít oči k vidění“  – zrakový screening-preventivní vyšetření zraku

4/,,Doskákej si pro svou medaili“  – sportovní školička, kde se děti seznámí s různými sporty

Odpady a.s. poskytly MŠ Čtyřlístek dar ve výši 100 000,- Kč za účelem financování školství a vzdělání, na podporu a ochranu mládeže. 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Evropské strukturální a investiční fondy, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Personální podpora – Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice

ŠABLONY III.

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017251

VÝŠE PODPORY – 312 550,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2020

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2022

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární
a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků
a veřejností.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení