O nás

Od roku 2004 byla původní MŠ Nemošice převedena pod MŠ Čtyřlístek, Národních hrdinů 8, a stala se tak od tohoto roku jejím odloučeným pracovištěm. Společně s kmenovou mateřskou školou nás spojuje chráněná oblast Nemošická stráň. Koncepce mateřské školy je zaměřená na ochranu přírody a životního prostředí. K realizaci této koncepce přispívají i další aktivity jako je spolupráce s EKO centrem Paleta, péče o ptactvo v zimě a třídění odpadů (aktivní účast v soutěži ve sběru PET lahví, papíru a kovových nápojových obalů). 

Charakteristika vzdělávacího programu „Poznáváme svět“:

motto:  …poznáváme, že svět je plný vody, země, zvířat,

že svět je plný rostlin, hraček, lidí a věcí

a o něm si budeme společně povídat přeci…

Náš školní vzdělávací program respektuje rámcové cíle předškolního vzdělávání, tedy dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání.

Nadstandardní aktivity

Všechny děti mají možnost účastnit se v hlavním vzdělávacím proudu aktivit pod vedením třídních učitelek, jako je:

  • netradiční výtvarné tvoření s použitím různých technik a materiálů
  • pohybové a didaktické hry (psychomotorické hry s padákem, pohybové hry s overbally a jógové prvky)

Další:

  • Plavání: za poplatek, dle zájmu rodičů
  • Logopedie: dle potřeby dětí, zdarma
  • Keramika: dle zájmu dětí, zdarma

Projekty

Celoroční projekty: 

1/,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ – celoroční projekt zaměřený na sportovní všestrannost.

Projekt vypracovala a organizuje Česká obec sokolská pod záštitou MŠMT. Zapojeny jsou všechny děti od 3 do 6 let.

2/ „Bezva hraní s kamarády“ – celoroční projekt zaměřený na rozvoj pohybu, smyslového vnímání a spolupráci dětí.

3/ „Voda základ života“ – celoroční environmentální projekt

4/ „Jak vyzrát na odpad – celoroční environmentální projekt

Krátkodobé projekty:

5/ „Jede Martin na bílém koni, podkůvky vesele zvoní“ – tradiční projekt MŠ

6/ „Zahradní slavnost“ – akce pro rodiče, děti i přátele školy MŠ Čtyřlístek Pardubice – Nemošice s environmentálním přesahem

7/ „Podzimní slavnost“ – akce pro rodiče, děti i přátele školy MŠ Čtyřlístek Pardubice – Nemošice s environmentálním přesahem

8/ „Ptáci v zimě“ – environmentální projekt

Třídíme, sbíráme..

Společnost Odpady a.s. poskytly MŠ Čtyřlístek v roce 2023 dar ve výši 13 500,- Kč za účelem financování školství a vzdělání, na podporu a ochranu mládeže. 

Šablony pro MŠ a ZŠ I

 

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000294

VÝŠE PODPORY – 518 856,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2024

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: 

 – Personální podpora

 – Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 – Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání v MŠ

 – Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

Evropské strukturální a investiční fondy, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ochrana osobních údajů (GDPR)