Povinné předškolní vzdělávání

Docházka a způsob vzdělávání v MŠ

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8 do 12 hodin. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte  je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, telefonicky nebo osobně. Po návratu dítěte do školy rodič vyplní písemnou omluvu dítěte na formulář umístěný v šatnách a předá ho učitelce na třídě. Neohlášení a neomluvení dítěte v povinném předškolním vzdělávání se zákonný zástupce dopouští přestupku zanedbání péče. Při projednávání přestupku škola bude spolupracovat s OSPOD (viz oznamovací povinnost, dle $10 odst. 4 ve spojení s $ 6 písm. c zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

V případě plánované nepřítomnosti dítěte delší víc jak 5 prac. dní, podá rodič u ředitele školy písemnou žádost o uvolnění ze školy a to v dostatečném předstihu, aby na ni bylo možné reagovat.

Národní institut České republiky vydal dokument „Jak pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ“.