Přijímací řízení

Vážení rodiče,

termín pro podání přihlášek k přijímacímu řízení do mateřské školy na školní rok 2024/2025 je od 13. 5. – 14. 5. 2024. Po vygenerování přihlášky si můžete zarezervovat termín, ve kterém se osobně bez dětí dostavíte do mateřské školy. Pokud Vám vypsané termíny nevyhovují, kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 774 151 250 či na e-mail [email protected], popřípadě můžete potřebné dokumenty zaslat na adresu školy, e-mailem s kvalifikovaným podpisem či datovou schránkou. Děkujeme.

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Od školního roku 2017/2018 probíhají v pardubických mateřských školách zápisy nově pomocí webové aplikace – zapisyms.pardubice.eu

Cílem této změny je zefektivnění celého procesu přijímacího řízení, zlepšení informovanosti rodičů, snížení administrativní zátěže při zpracování řízení a v neposlední řadě zajištění transparentnosti.

Celý průběh přijímacího řízení i výsledné umístnění bude přístupné on-line. Zápis dětí do mateřských škol probíhá ve třech fázích. 

Náš 2. školský obvod:

tvoří území městského obvodu Pardubice III (část Bílého Předměstí a Studánka vč. sídliště Dubina), městského obvodu Pardubice IV (Pardubičky, Nemošice, Drozdice, Mnětice, Staročernsko, Černá za Bory a Žižín), městského obvodu Pardubice VIII (Hostovice) a území východní části městského obvodu Pardubice I (střed města na západě ohraničený pravým břehem řeky Chrudimky).

Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601,

Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119,

Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691,

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692,

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579,

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991,

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653,

Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90,

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8,

Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 (mateřská škola na adrese Pardubice – Černá za Bory, Hostovická 26),

Mateřská škola Pardubice-Hostovice 30

Přijímání dětí

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění.

Děti jsou přijímány převážně na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy. V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci s MmP, jsou uspokojovány žádosti v pořadí podle kritérií platných pro daný školní rok.

Výsledky přijímacího řízení budou zákonnému zástupci dítěte sděleny do 30. dne od podání žádosti.

Přijetí dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku

V případě, že se v průběhu školního roku uvolní místo pro dítě v některé ze tříd, zveřejňujeme informaci na webových stránkách a úřední desce. Žadatel musí podat písemnou žádost, její formulář zašleme na požádání elektronicky  nebo jej lze vyzvednout v mateřské škole. Splní -li žádost všechny náležitosti, může být vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte.

Přijímací řízení na prázdniny v roce 2024 se nebude konat z důvodu uzavření MŠ. Případný  zájem  o mateřskou školu  v době  prázdnin prosím  konzultujte s ředitelem MŠ. 

Přijímací řízení na prázdniny probíhá po potvrzení rozpisu uzavření jednotlivých mateřských škol z MmP a určení počtu volných míst na prázdniny. Jednodenní termín příjmu žádostí je předem vyhlášen ve spolupráci s MmP. Přijetí dítěte je podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností obou rodičů. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu nedostanou dovolenou.

Školné a stravné je placeno v den nástupu dítěte.

Zde si stáhnete žádost o umístění na prázdniny.

 

Soubory ke stažení

Soubor Datum vložení
Žádost o umístění na prázdniny 2024 28.2.2024
Uzavření mateřských škol o letních prázdninách 2024 20.2.2024